FIGURE - Viktorija Ilioska / Викторија Илиоска
macedonian>>>>

FIGURE 

PREMIERE
22 December, 20h, Kino Kultura

Choreographed and performed by Viktorija Ilioska
Performance made in conversation between Viktorija and Nastya Dzyuban, Ivana Ivkovic, Filomena Krause, Elena Risteska, Nemanja Trajkovic

"Figure" is asking 100 questions trying to discover your identity. "How come that you’ve come where you’ve come" is truly important but "Who will be after" is the essential matter of affects, circumstances and... time! Give her your time, she will heal all your political sins and convert you!
You will become Viktorija!

"Figure" is the first solo work that Viktorija performs in Macedonia.
Currently, she is doing her master studies at Applied theater studies in Giessen, Germany after finishing at the Faculty of Music art - Ballet pedagogy in Skopje.

Production: Lokomotiva-Centar for New Initiatives in Arts and Culture within the frame of the project “What is choreography?”
Curator: Biljana Tanurovska Kjulavkovski
This project is supported by the Ministry of Culture of Macedonia and Municipality of Center Skopje

Flickr link: https://www.flickr.com/photos/143801298@N08/albums
Facebook link: https://www.facebook.com/events/291799048138232/

#whatischoreography #lokomotiva #kinokultura


macedonian>>

FIGURE 

ПРЕМИЕРА
22 декември, 20 часот, Кино Култура

Кореографија и изведба: Викторија Илиоска
Перформасот е направен во разговор меѓу Викторија и Настја Sубан, Ивана Ивковиќ, Филомена Краузе, Елена Ристеска, Немања Трајковиќ

"Figure" поставува 100 прашања кои се обидуваат да го откријат вашиот идентитет. "Како дојде, да дојдеш каде што дојде" е навистина важно, но "Кој ќе бидеш после" е суштинско прашање на афекти, околности и ... време! Дајте ѝ го своето време, таа ќе ги излекува сите ваши политички гревови и ќе ве конвертира!
Вие, ќе постанете Викторија!

"Figure" е првото соло дело на Викторија кое ќе биде изведено во Македонија.
Во моментов, таа ги завршува магистерските применети театарски студии во Гисен, Германија, по завршувањето на Факултетот за музичка уметност - балетска педагогија во Скопје.

Продукција на Локомотива-Центар за нови иницијативи во уметноста и културата во рамките на проектот "Што е кореографија?"
Куратор: Билјана Тануровска Ќулавковски
Проектот е поддржан од Министерството за култура на Македонија и Општина Центар Скопје

Flickr link: https://www.flickr.com/photos/143801298@N08/albums
Facebook link: https://www.facebook.com/events/291799048138232/

#whatischoreography #lokomotiva #kinokultura

Comments

Popular posts from this blog

MOONLIGHT - Aleksandar Georgiev and Dario Barreto Damas / Александар Георгиев и Дарио Барето Дамас

Dream State - Valentino Apostolovski / Валентино Апостоловски