MOONLIGHT - Aleksandar Georgiev and Dario Barreto Damas / Александар Георгиев и Дарио Барето Дамас

macedonian>>>>

MOONLIGHT
Choreography and performance by Aleksandar Georgiev and Darío Barreto Damas.

Dramaturgy by Nina Gojić.
Sound Design by Emilian Gatsov – Elbi
Graphic Design by Nemanja Trajkovikj
Trailer created by Gjorgji Despodov

I think you think I think about you when you think I think you think about me, and that’s so cool. And sometimes, I think I think you think about me while you think you think I think about you. Even that it’s so fucking cool.

MOONLIGHT is a choreographic project focused on poetic structures, a staged exploration of dispersed meanings, a malleable reality. This proposal rediscovers persistently established identities, unfolding and queering normativity. MOONLIGHT functions as a quick machinery of change and disruption.

MOONLIGHT plays with Disney heritage, dislocating its known dispositions and understandings.

MOONLIGHT is

A moon and its light.

Centrifugal disruption,

a punk symphony of the recognizable,

magickly maneuver.

MOONLIGHT is a dreaming filter,

bodies at risk.

The queering room, an intuitive architecture,

Aurora, Snow White and Prince Erik are part of it.

MOONLIGHT is initiated and developed by choreographers/dancers Aleksandar Georgiev (Ace) and Darío Barreto Damas. As an artistic partnership, they are interested in co-authorship creation within family constellations. They are busy with the facilitation of poetic spaces, triggering and stressing the questioning of alternatives lines of thinking. They operate around Stockholm, Skopje, Sofia and Tenerife.

Co-produced by: Lokomotiva – Center for New Initiatives in Art and Culture Macedonia and Garage Collective Bulgaria through the project “Spreading Works of Garage Collective 2015-2018

Supported by: Ministry of Culture of the Republic of Macedonia, Municipality of Centar City of Skopje, Konstnärsnämnden – Swedish Art Grants Committee (International Exchange Grant), Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria.

The project “What is Choreography?” was curated by Biljana Tanurovska Kjulavkovski and its realization is supported by the Ministry of Culture of the Republic of Macedonia and the Municipality of Centar.

Assistant curator of the project is Elena Risteska, project manager is Violeta Kachakova.

Flickr link: https://www.flickr.com/photos/143801298@N08/albums
Facebook link: https://www.facebook.com/events/2214997358775075/

#whatischoreography #lokomotiva #kinokultura


macedonian>>

MOONLIGHT 
Кореографија и изведба: Александар Георгиев и Дарио Барето Дамас

Драматургија: Нина Гојиќ
Звук дизајн: Емилијан Гацов – Елби
Графички дизајн: Немања Трајковиќ
Мислам дека мислиш, дека мислам на тебе кога мислиш дека мислам дека мислиш за мене, и тоа е толку кул. И понекогаш, мислам дека јас мислам, дека мислиш за мене додека мислиш дека мислиш дека јас мислам на тебе. Дури и тоа е премногу кул.

MOONLIGHT е кореографски проект фокусиран на поетски структури, сценско изведбено истражување на дисперзирани значења, како прилагодлива реалност. Овој предлог повторно ги открива постојано воспоставените идентитети, со пристап на оголување и о-квирување на нормативното. MOONLIGHT функционира како брза машина на промена и нарушување.

MOONLIGHT игра со Дизни наследство, дислоцирајќи ги своите познати карактерности и разбирања.

MOONLIGHT е

И Месечина и светлина.

Центрифугално нарушувања,

панк симфонија на препознатливиот,

магичен маневар.

MOONLIGHT е сонувачи филтер,

тела изложени на ризик.

Квир собата, една интуитивна архитектура,

Аурора, Снежана и Принцот Ерик се дел од неа.

MOONLIGHT е инициран и развиен од кореографите / танчери Александар Георгиев (Аце) и Дарио Барето Дамас. Како уметничко партнерство, тие се заинтересирани за креација на коавторство во рамките на семејните констелации. Тие се интересираат од фасилитирање на поетските простори, предизвикувајќи и нагласувајќи ги преиспитувањето на алтернативните линии на размислување. Тие работат околу Стокхолм, Скопје, Софија и Тенерифе.

Ко-продукција на Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата Македонија и Гараж Колектив Бугарија преку проектот “Ширење уметнички дела од Гаража Колектив 2015-2018

Поддржан од: Министерство за култура на Република Македонија, општина Центар Град Скопје, Konstnärsnämnden – Шведски комитет за уметнички грантови (грант за меѓународна размена), Министерство за култура на Република Бугарија

Проектот “Што е кореографија?” е куриран од Биљана Тануровска Ќулавковски а неговата реализација е подржана од Министерство за култура на Република Македонија и општина Центар.

Асистент куратор на проектот е Елена Ристеска, проект менаџер е Виолета Качакова.

Flickr link: https://www.flickr.com/photos/143801298@N08/albums
Facebook link: https://www.facebook.com/events/2214997358775075/

#whatischoreography #lokomotiva #kinokultura

Comments

Popular posts from this blog

FIGURE - Viktorija Ilioska / Викторија Илиоска

Dream State - Valentino Apostolovski / Валентино Апостоловски